Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Sara Dewaele, Emiel Coppietersstraat 42 8620 Nieuwpoort ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ).

De website van Sara Dewaele wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Er kan steeds contact worden opgenomen ingeval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Sara Dewaele voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier, of via e-mail of op het telefoonnummer 0487 366 379. Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.

Voor leveringen in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten. Voor buitenlandse bestelling is het gewenst contact op te nemen met de verkoper .
Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via overschrijving. Betaling bij ontvangst is mogelijk in de regio's De Panne, Koksijde, Veurne, Nieuwpoort, Westende.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 5 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling.

4. Bevestiging bestelling

Na het afronden van de bestelling, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Niet betaalde bestellingen worden na 7 dagen automatisch door ons geannuleerd.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend en zijn louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant. De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
De producten ter aflevering in België worden verzonden door BPost. Sara Dewaele stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer wordt door toedoen van BPost, evenmin als voor het verlies van de bestelde artikelen of bij een staking. De vervoersrisico's zijn voor rekening van de koper, die (binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum) een met redenen omkleed bezwaarschrift bij BPost moet indienen. Alle andere risico's van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.

6. Retour

Elk gering verschil tussen het eigenlijke product en de foto's op de website is mogelijk, daar het over 100% handgemaakte goederen gaat, elk stuk is uniek.

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Goederen specifiek ontworpen voor of in opdracht van de klant, kunnen echter niet worden teruggenomen en vallen dus buiten het wettelijke verzakingsrecht.

De klant kan het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het herroepingsformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Sara Dewaele, Emiel Coppietersstraat 42, 8620 Nieuwpoort.

Gebruik hiervoor het modelformulier voor herroeping.

De verzendingskost voor terugzending is ten laste van de klant. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via overschrijving.

7. Garantie

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit ons melden binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper.

11. Intellectuele eigendom

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.